Wil je meer weten? 06 40 61 31 14
Ervaren mediators Onpartijdig & transparant Bij u thuis of neutrale locatie
06 40 61 31 14

Maximale termijn partneralimentatie gaat van 12 naar 5 jaar

Maximale termijn partneralimentatie gaat van 12 naar 5 jaar
maart 7, 2019 Korrie Spoor
mm
In Scheidingsmediation

MAXIMALE TERMIJN PARTNERALIMENTATIE GAAT VAN 12 NAAR 5 JAAR

WETSWIJZIGING

Met een grote meerderheid heeft de Tweede Kamer in december 2018 het wetsvoorstel Wet Herziening Partneralimentatie aangenomen. Het wetsvoorstel moet nog worden behandeld door de Eerste Kamer, maar wij verwachten dat ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal aannemen en dat de wetswijziging met ingang van 1 januari 2020 van kracht zal worden.

WAT IS PARTNERALIMENTATIE?

Partneralimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de ene ex-echtgenoot (de alimentatiegerechtigde) te betalen door de andere ex-echtgenoot (de alimentatieplichtige). Deze plicht ontstaat als des inkomen van partijen tijdens (en na het huwelijk) behoorlijk verschillen. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

*        behoefte: bij welk bedrag blijft de levensstandaard van de alimentatiegerechtigde ongeveer gelijk?

*        verdiencapaciteit: in hoeverre is de alimentatiegerechtigde zelf in staat een inkomen te verdienen?

*        draagkracht: hoeveel kan de alimentatieplichtige maximaal aan alimentatie betalen?

In veel gevallen is de hoogte van de draagkracht van de alimentatieplichtige het maximale bedrag dat betaald kan worden.Aan de hand van alimentatieberekeningen kan worden bepaald of het betalen van partneralimentatie aan de orde is en zo ja, welk bedrag.

HOE IS HET NU?

Nu stelt artikel 1: 157 BW de maximale termijn voor partneralimentatie op 12 jaar voor huwelijken waaruit kinderen zijn geboren en voor huwelijken (zonder kinderen) langer dan 5 jaar. In het geval van een huwelijk zonder kinderen dat korter dan 5 jaar heeft geduurd, is de maximale alimentatieduur even lang als de duur van het huwelijk.

De hoofdregel is dus kortgezegd dat de alimentatieplichtige maximaal 12 jaar moet betalen en, aan de andere kant, de alimentatiegerechtige gedurende 12 jaar aanspraak kan maken op alimentatie.

WAT GAAT ER VERANDEREN?

Na wijzing van de wet wordt de maximale duur van partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk met een (wettelijke) maximale duur van 5 jaar.

Dit komt er op neer dat als jullie 8 jaar gehuwd zijn de maximale alimentatieduur uitkomt op 4 jaar (helft van de huwelijkse jaren). Bij huwelijken van 10 jaar of langer is de termijn maximaal 5 jaar.

Er zijn 2 uitzondering in de wet opgenomen:

–        Huwelijken langer dan 15 jaar ėn waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde maximaal 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd. Een voorbeeld is een huwelijk van 20 jaar, waarbij de alimentatiegerechtigde 59 jaar oud is. In dat geval loopt de maximale alimentatietermijn door tot het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW gerechtigde leeftijd bereikt, met een maximum van 10 jaar.

–        Huwelijken waaruit kinderen zijn geboren die nog geen 12 jaar oud zijn. In dat geval loopt de maximale duur van de partneralimentatie door tot aan het moment waarop het jongste kind 12 jaar wordt, met een maximum van 12 jaar.

Daarnaast blijft de zogenaamde “hardheidsclausule” bestaan. Dit is een extra uitzondering op de maximale termijn voor uitzonderlijke, schrijnende gevallen. Kortgezegd komt deze bepaling er op neer dat een Rechter de maximale wettelijke termijn kan verlengen als het stopzetten van de alimentatie-uitkering voor de alimentatiegerechtigde zulke ingrijpende gevolgen zou hebben dat dit voor haar/hem niet redelijke of billijk zou zijn. De alimentatiegerechtigde moet dit verzoek indienen bij de Rechtbank uiterlijk 3 maanden voor het verlopen van de maximale alimentatietermijn.

WAT BLIJFT HETZELFDE?

Voor echtscheidingen waarvan het verzoekschrift voor 1 januari 2020 is ingediend bij de Rechtbank wijzigt er niets. In die gevallen blijft de “oude” maximale termijn van 12 jaar gelden.

Ook ten aanzien van de criteria, die bepalen of er behoefte, verdiencapaciteit en/of draagkracht is verandert niets.

HOE ZIT HET MET KINDERALIMENATIE?

Op kinderalimentatie zijn andere regels van toepassing en deze wet verandert niets aan de hoogte en de duur van kinderalimentatie. In principe blijven ouders verplicht bij te dragen in de kosten van kinderen totdat zij 21 jaar zijn. Ook blijft gelden dat de kinderalimentatie voorrang heeft op de partneralimentatie. Met andere woorden, allereerst stellen jullie de hoogte van de kinderalimentatie vast, en daarna kijken jullie of er nog ruimte is voor het betalen van partneralimentatie.

VRAGEN?

Hebben jullie vragen over de aanstaande veranderingen in de partneralimentatie? Of over andere onderwerpen die aan de orde komen in een scheidingssituatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met één van de mediators van Scheidingsperspectief.

 

NB! Voorgaande beschrijving van de huidige wettelijke regeling is van toepassing op echtscheiding vanaf 1 juli 1994. Op echtscheiding van voor die datum zijn geen wettelijke termijnen van toepassing.